Bojana Matejić

predmet: Diskurzivne prakse umetnosti i medija

Dr Bojana Matejić je docent na predmetu Diskurzivne prakse umetnosti i medija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na Odseku za nove medije i predavač na predmetima Hibridne teorije umetnosti i Teorija umetnosti na Interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Studirala je likovne umetnosti, estetiku i teoriju umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2003 – 2009. Uz podršku stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odbranila je doktorsku disertaciju 2015. godine pod nazivom Emancipacijske prakse u savremenoj teoriji umetnosti, pod mentorstvom prof. dr Leva Krefta na doktorskom naučnom studijskom programu Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Od 2012. do 2014. godine bila je angažovana u svojstvu asistenta-istraživača na naučnom projektu “Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom kontekstu” i  na predmetima Uvod u primenjenu estetiku sa teorijom umetnosti 1 i 2, Primenjena estetika i nauke o umetnostima 1 i 2, Teorija i praksa medija u muzikologiji na Katedri za muzikologiju, Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Bojana Matejić je objavila brojne naučne radove u publikacijama na ESCI/AHCI listi (Third text: Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture, Život umjetnosti: Journal for Modern and Contemporary Art and Architecture, Theoria, Philosophy and Society, Monitorish: Journal for the Humanities and Social Sciences, Journal of University of Science and Technology Beijing, itd.), kao i u monografijama i naučnim zbornicima poput trotomne Istorije umetnosti u Srbiji XX Vek (Beograd: Orion Art, 2012/2014), Shifting Corporealities in Contemporary Performance (London: Palgrave Macmillan, 2018), Left Performance Histories: Recollecting Artistic Practices from Eastern Europe (Berlin: nGbK, 2018). Objavila je monografiju Rozalind Kraus u okviru edicije Kritička teorija izdavačke kuće Orion Art u Beogradu 2018. godine. Uz podršku istraživačke stipendije EEGA Leibniz-Gemeinschaft Bojana Matejić je obavila postdoktorsko istraživanje na Univerzitetu u Lajpcigu u području globalne istorije umetnosti na temu Cultural Transfers around 1968: Art – Theory – Emancipation. Održala je veliki broj predavanja, radionica i prezentacija naučnih radova u polju estetike, studija medija i novomedijske umetnosti, istorije umetnosti i teorije na Institut für Kunstgeschichte Laipzig, GWZO Leipzig, nGbK neue Gesellschaft für bildende Kunst Berlin, Univerza Ljubljana, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Shaanxi Normal University & Association of Media Studies and Literary Theory in Xián, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Villa Finaly Florence, itd. Fokus njenog istraživanja jesu teorije emancipacije u savremenoj umetnosti i estetici i transkulturne relacije u savremenoj umetnosti i teoriji medija.