Diskurzivne prakse umetnosti i medija

Predmet vodi: dr Bojana Matejić

Sistematsko integrisanje kreativnog teorijskog izučavanja umetnosti, istraživanja i praktičnog rada na glavnim umetničkim predmetima. Realizuje se na svim godinama osnovnih i master studija.

Kombinacija predavanja, radionica i praktičnog rada. Predavanja: fenomenološko i teorijsko razmatranje tematskih celina. Radionice: obrada literature, proučavanje umetničke fenomenologije i diskusije. Praktičan rad: izrada seminarskog rada u vidu likovne prezentacije.

Program predmeta po semestrima

1. OAS: Umetničko stvaralaštvo iz perspektive različitih disciplina u 20. i 21. veku: filozofije, estetike, primenjene estetike, teorije avangardne umetnosti i teorije kulture.

2. OAS: Teorijsko-kritičko promišljanje i praktično delovanje u novomedijskoj umetnosti i digitalnoj kulturi. Komparativna analiza tradicionalnih i savremenih načina produkcije i postprodukcije umetničkog dela.

3. OAS: Uvod u studije kulture, teorije percepcije, vizuelnosti i vizuelne kulture. Umetnički pravci i njihove društvene funkcije u kontekstu epoha u kojima su bile dominantne.

4. OAS: Kritičke teorije novomedijske umetnosti, medijske, masovne i popularne kulture.

5. OAS: Hibridne teorije umetnosti, vrste poližanrovskih tekstova kulture i njihova primena u umetnosti. Fikcionalizacija teorijskog diskursa i teorije u umetnosti.

6. OAS: Teorije performansa i studije izvođenja od rituala, preko proizvodnje društvenosti do biopolitičkog performansa.

7. OAS: Teorijski aspekti odnosa između umetnosti i politike. Pozicije, funkcije i uloge umetnosti u različitim ekonomsko-političkim kontekstima.

8. OAS: Kritika tekstualno zasnovanih teorija medija. Savremena umetnost i kognitivne nauke.

1. MAS: Razvoj znanja i veština u menadžmentu umetnosti. Osnovni principi funkcionisanja sistema likovnih umetnosti.

2. MAS: Veštine projektnog menadžmenta. Različite vrste projekata u kulturi i metode za njihovu realizaciju.